TIDAL 사용법 안내 (Playlist 포함)

작성자
admin
작성일
2021-05-05 13:40
조회
1788
CD 음질내지는 그 이상의 고음질 음악 스트리밍 서비스는 TIDAL과 QOBUZ가 있습니다. 한국분들께는 TIDAL이 일반적이지 십습니다.
TIDAL이나 기타 스트리밍 서비스의 장점은 여러 곡들을 모아 Playlist를 만들어 놓으면, 이것만 클릭하면 모아논 곡들이 바로 재생목록에 떠서 아주 편리 합니다. TIDAL은 아주 저렴한 비용으로 가입이 가능합니다. (가입방법 문의 요망)
아울러 다른 서비스 (Spotify, Apple Music등)에서 만들어 놓은 플레이리스트를 TIDAL 로 변환 가능합니다.
제가 만들어 놓은 플레이리스트 링크를 아래와 같이 올리오니 도움이 되시길 바랍니다.
본인의 플레이리스트로 등록 하시려면 타이달 화면 우상단 점세개 (More) 를 클릭하시고 Add to playlist 하시면 됩니다.

한국 가요
하나 옴니버스 https://tidal.com/browse/playlist/7765e682-6be4-4af4-8820-17bd927e642c
미사리 포크 https://tidal.com/browse/playlist/cdab15dc-7b90-4746-8850-885ea4457da9
이문세 골든 https://tidal.com/browse/playlist/40be6119-2a6f-4a39-a01e-d66d910c37ed
김광석 다시 부르기 https://tidal.com/browse/playlist/4e634ff5-c088-4056-ad24-994e454d762a
오리지날 가요 베스트 https://tidal.com/browse/playlist/83816cef-9df6-4bae-9e3f-0aef04daf025
발라드모음 https://tidal.com/browse/playlist/4cac2904-3e32-41db-ae65-041ae2581725
2020년 1월 가요 https://tidal.com/browse/playlist/e3bfe5b0-6dc5-4ff4-aaf3-c9455fb9b557
Best Of 7080 Original https://tidal.com/browse/playlist/7ef4e45e-a828-469f-bca8-67d304b93bfb
From Misari To Chuncheon https://tidal.com/browse/playlist/43a2b536-c932-4925-af0b-adca99e103fb
# K-Pop Hits: 2000 ~ 2020 https://tidal.com/browse/playlist/c2581632-e970-4b6a-a7ca-240df62a81f9
원음으로 듣는 옛노래 https://tidal.com/browse/playlist/00787114-b13c-4536-85bd-b6b36f17921e
추억의 가요 컬렉션 https://tidal.com/browse/playlist/ac51d65d-9e3e-4086-89c9-3cb6a0a8c7ba

클래식, 팝, 재즈, 기타
완벽한 클래식 음악앨범 https://tidal.com/browse/playlist/7fb63fe3-3ee3-48a4-b30c-7985b547465a
한국인이 좋아하는 팝송 100곡 https://tidal.com/browse/playlist/ab392400-3738-4789-9557-539ed2991bfd
100 Classical Music for Babies https://tidal.com/browse/playlist/690c6391-4c84-4274-87a8-deaa8f8b2e86
111 Opera Masterpieces https://tidal.com/browse/playlist/6697f9a1-ed19-42f1-b8fd-85f7f439fb36
1980s Love Songs https://tidal.com/browse/playlist/757f9626-28f9-4d7c-a6e1-057e4582a95b
1990s Love Songs https://listen.tidal.com/playlist/7ceb7e89-de9a-477d-afaa-d190e899e157
2000s Love Songs https://tidal.com/browse/playlist/fcd9687c-3d57-4cfd-ab64-b77f6ba9dc36
한국인이 좋아하는 샹송 50곡 https://tidal.com/browse/playlist/86c9887a-d5e7-4163-af68-54c1235ccc95
Audiophile Jazz, Vocal, Ballads & Blues https://tidal.com/browse/playlist/de10fe8c-0ea0-4123-8cb8-f1bee6aa8ba2
The Essential Yo Yo Ma https://tidal.com/browse/playlist/59030568-d605-40f1-a98b-d9d9ccc62816
Favorate Latin Music https://tidal.com/browse/playlist/e706a3da-0a9e-4a59-aa0d-453bdeb033c6
Night Jazz https://tidal.com/browse/playlist/4e94068b-286d-4446-9d55-d10771d6e3b2
Best female jazz singers https://tidal.com/browse/playlist/58308cfc-2908-4473-8960-75cf565985ad
Romantic Classic https://tidal.com/browse/playlist/5fa3398d-a3fd-4a70-a6dd-dd85e8de2345
Starbucks Jazz https://tidal.com/browse/playlist/4d04df57-faf9-427b-b616-f5dcf757284b
Starbucks Play List https://tidal.com/browse/playlist/720d6d9b-6901-4149-9492-13dc3286ad59
Top 50 Acoustic Guitar Songs https://tidal.com/browse/playlist/f42b9fdf-a122-4092-acd5-bd5963241bf0
Voices of Love - Las voces femenin https://tidal.com/browse/playlist/a1d728af-27e4-4b3d-aa3d-15752763a453
The Tenors https://tidal.com/browse/playlist/8773c458-82a7-4e04-a4da-cb8844769758
Sissel Kyrkjebø_Reflections (I~V) https://tidal.com/browse/playlist/1199641a-fc22-42bd-b742-1c6828cacc88

본인의 플레이리스트로 등록 하시려면 우상단 점세개 (More) 를 클릭하시고 Add to playlist 하시면 됩니다.